archief
Untitled Document

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Niks Niks

Column van Rogier

Armoede
Uitzending 166.
Rogier Ormeling: tekst
Adrian Noviar: beeld

Zowel de Griekse als de Joods-Christelijke traditie stonden vijandig tegenover de onbegrensde toeeigening van bezit.

Alles met mate, zeiden de Oude Grieken.
En dat gold dus ook voor de rijkdom.

’In een samenleving waarin men noch rijkdom noch armoede kent treft men de meest hoogstaande zeden aan', schreef Plato.
Ook Aristoteles waarschuwde voor het gevaar van de onbeperkte bezitsuitbreiding.
De mensen raakten dan in de ban van het onverzadigbare en zagen hun werkelijke geluk niet meer.

Tegenover de eindeloosheid van de begeerte stelde Aristoteles het goede leven, dat alleen mogelijk was binnen vaste grenzen.
Ook de Joodse traditie huldigde het standpunt dat niet alles mocht worden toegeeigend, zo mochten onroerende goederen niet verkocht worden, dit om te voorkomen dat mensen elkaars bezit begeerden. Familiebezit was in principe niet verhandelbaar.

Met de komst van de moderne tijd verdween echter de traditionele opvatting ten aanzien van eigendom.
In Europa werden alle grenzen aan de eigendomsvermeerdering feitelijk opgeheven. Zodoende verbreidde het eeuwige tekort zich over de wereld en heerste voortaan over rijk en arm.

Naast immense rijkdom ontstond ongekende armoede.
Momenteel leven 4 miljard mensen in armoede, dat is ongeveer 2/3 van de mensheid.

Armen leven gemiddeld 25 jaar korter dan rijken.
Armoede tast vooral de menselijke waardigheid aan.

Het item bekijken


 

Zoeken in het archief van Rogier op:
Titel | Makers | Uitzendjaar

Vanaf 2001 geeft hij elke uitzending een persoonlijk commentaar op de wereld.
Rogier Ormeling, Publicist.

Apple QuickTime is benodigd om de
filmpjes te kunnen bekijken.